Medlemsförmåner

Villkor för Tandvårdsersättning


 

  § 1 Grundvillkor.


Endast aktiv medlem i Pappers avd. 108 Alfredhem omfattas av tandvårdsersättning. För rätt till  ersättning krävs medlemskap i 12  månader, samt att stadgenlig medlems-avgift är betald inom  gällande betalningsperiod.


§ 2 Avgifter.


Ingen särskild avgift tas ut av den enskilde medlemmen.


§ 3 Ersättningsbestämmelser.


Ersättning utbetalas endast för tandvård utförd av legitimerad tandläkare eller profylaxpersonal  anslutna till allmänna  tandvårdsförsäkringen.


Dock ej tandskador på grund av olycksfall som ersätts via TFA, TFF eller annan försäkring.


Tandvård som regleras i tandvårdstaxan ersätt med 50 % av betald avgift, dock högst med 15 000  kronor per år. (För registrering av  avgift under12-mån period används behandlings datum)


§ 4 Utbetalning av ersättning.


Utbetalning av ersättning sker mot originalkvitto tillsammans med underskriven ansökan på av avd  108 erhållen blankett. Utbetalning  ska undertecknas av firmatecknare i avd 108.


§ 5 Tvist


Om tvist uppstår eller anspråk på ersättning uppkommer som inte är att anföra till villkoren, prövas  sådant ärende av styrelsen för  Pappers avd 108, varvid deras beslut ej kan överklagas.


§ 6 Giltighetstid.


Ovanstående vilkor för tandvårdsersättning gäller tills vidare. Ändringar av villkoren kan endast ske  efter beslut av årsmöte i Pappers  avd 108 Alfredshem.